EU:s regler om förmögenhetsförhållanden för internationella par gäller i 18 EU-länder, däribland Sverige och Spanien. Reglerna underlättar för internationella par att förvalta sina tillgångar och dela upp dem om de separerar eller någon av dem avlider.

Av José Alcalá Caffarena, abogado (spansk advokat) Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare

EU:s regler om förmögenhetsförhållanden för internationella par gäller i 18 EU-länder, däribland Sverige och Spanien. Reglerna underlättar för internationella par att förvalta sina tillgångar och dela upp dem om de separerar eller någon av dem avlider.

Reglerna fastställer:

 • vilken domstol i EU som har behörighet att handlägga ett visst ärende om ett pars förmögenhetsförhållanden
 • vilken lagstiftning som gäller i ärendet (det kan vara lagstiftningen i ett EU-land eller i ett land utanför EU)
 • vilka regler som gäller för erkännande och verkställande i ett EU-land av domar från ett annat EU-land.
Annons

Vid äktenskapsskillnad, separation eller upplösning av parförhållandet, är det den domstol inom EU som är behörig att pröva ärendet som också beslutar i frågan om de ekonomiska förmögenhetsförhållandena.

I övriga fall är den domstol som är behörig att handlägga era förmögenhetsförhållanden domstolen i det EU-land:

 • där båda makarna/partnerna för närvarande bor, eller om så inte är fallet
 • där båda makarna/partnerna senast bodde, eller om så inte är fallet
 • där den svarande för närvarande bor, eller om så inte är fallet
 • där båda makarna/partnerna är medborgare, eller om så inte är fallet
 • enligt vars lag det registrerade partnerskapet ingicks.

Förutom när det gäller arv, äktenskapsskillnad/separation eller upplösning av ett registrerat partnerskap kan makarna eller partnerna ingå ett avtal om val av domstol (skriftligen, underskrivet och daterad av båda parterna). De kan välja mellan

 • domstolen i det EU-land vars lagstiftning gäller för deras förmögenhetsförhållanden, eller
 • domstolen i det EU-land där de gifte sig eller partnerskapet ingicks.

Makar eller registrerade partner kan också ingå ett lagvalsavtal, i vilket parterna väljer vilken nationell lagstiftning som ska gälla för förmögenhetsförhållandena. Avtalet ska vara skriftligt och underskrivet och daterat av båda parter. Avtalet kan träffas före äktenskapet, i samband med giftermålet eller under äktenskapet. Detsamma gäller för partnerskap. Parterna kan välja lagstiftningen i det land där

 • båda eller en av dem bor, eller
 • en av dem är medborgare, eller
 • partnerskapet ingicks om det är fråga om ett registrerat partnerskap.

Om parterna inte ingår något lagvalsavtal gäller lagstiftningen i det land

 • där parterna hade sin första gemensamma bostad efter giftermålet
 • där båda var medborgare vid tiden för giftermålet
 • som parterna gemensamt hade närmast anknytning till vid tiden för giftermålet, med hänsyn till samtliga omständigheter
 • där partnerskapet ingicks om det är fråga om ett registrerat partnerskap.