Torremolinos kommun startar ett projekt för att återbeskoga de bergsområden som finns inom kommunen. Projektet innebär en ungefärlig kostnad av 200.000 euro och finansieras till 80 procent av EU-fonder och resterande 20 procent tas från egna medel.

Bergsområdet Sierra de Torremolinos är kraftigt nedbrutet, för det första för att det består av kalksten med mycket lite organiskt material. För det andra för att bergen har en orientering som gör att bergen får extremt många timmars solexponering per år. Och för det tredje för att det inte har gjorts några förbättrings- och återskogningsåtgärder på länge, sa miljörådets ledamot Antonio Ruiz. Han tillade att bergskedjan har förlorat sin vegetationstäckning så att det inte kan återhämta sig på ett naturligt sätt, därför måste arbetet göras på flera års sikt.

Genomförandet kommer att inledas 2020 så snart budgeten för nästa år har godkänts, vilket förutsätts ske i december. Det första kvartalet kommer att ägnas åt planering av åtgärderna, de skall då samla in de arter som skall återplanteras samt fastställa en åtgärdskalender. En återbeskogning innebär inte bara plantering utan förutsätter minst två års vård av de nysatta plantorna med bevattning och beskärning.

En komplicerande faktor för att genomföra en återbeskogning är att stora delar av bergskedjan är privatägd, så för att kunna göra några arbeten på dessa delar behövs markägarnas godkännande. Kommunen föreslog åtgärder för några år sedan och dessa accepterades då inte av markägarna. Men å andra sidan skall de nu föreslagna åtgärderna genomföras tillsammans med den andalusiska regionalregeringen, som är den behöriga myndigheten för miljöarbete.

En av de grundläggande delarna för projektet och en förutsättning för att få EU-medel för genomförandet är ökad tillgänglighet till bergen för stadens innevånare och förbättring av den biologiska mångfalden. Det blir återplantering av naturliga arter, skyltningar av stigar och det kommer att skapas rekreationsområden. Även skolbarnen kommer att inkluderas i projektet genom en miljöutbildningsverksamhet.

Detta är inte de enda EU-medel (EDUSI) som Torremolinos har lyckats få, de har totalt fått medel för elva kommunala projekt som skall genomföras fram till 2022. De har bland annat fått medel för att göra fotgängarzoner i centrum, installation av hiss på Plaza Cantabria, Parken Periurbano, elektronisk administration samt skapandet av innovativa turisttjänster som ”Smart Beach”. Bildtext: Sierra de Torremolinos, foto: Robbie Jim (Wikimedia Commons).
Artikel: Jonny Erixon.