När man tittar på skuldsättning i en ekonomi så finns det en vedertagen tradition där ekonomer mäter skuldsättning i procent av BNP. En befogad fråga är varför, och vilken information ger måttet? Av Ruben Larsen, Haga Kapital, +34 616 854 498

Studerar vi skuldsättningen lite mer noggrant är belåningsgrad av tillgångar/säkerhet ett mera relevant mått för att mäta kvaliteten i skulden.

Exempel: någon köper ett begagnat hus till 5000 000 kronor och lånar 2 500 000 till köpet, resultat 50 % i belåningsgrad. Lånet kommer att öka den totala skulden i ekonomien med 2 500 000, men köpet av huset med summan av 5 000 000 ökar inte BNP. Förklaringen till detta är att ägarbyte av befintliga tillgångar i en ekonomi inte finns med i BNP ekvationen.

Vidare finns det en tradition av att mäta skuldsättningen mot hushållens disponibla inkomster. Detta mått används oftast för att säga något om hushållens förmåga att betjäna skulden.
Vad säger då detta mått? För att analysera måttet måste vi först titta på definitionen av hushållens disponibelinkomst, vilket er BNP summerad minus skattebetalningar.
Om distributionen av skuld och hushållsinkomster är solidariskt fördelad på hushållen är detta mått relevant för att bedöma förmågan att betjäna skulden.

I verkligheten är vare sig skuld eller inkomster solidariskt fördelat på hushållen. För att kunna säga något kvalificerad kring skuldsättning och risker för kreditbubblor, bör man på mikronivå titta på belåningsgrad av tillgångar samt förmågan att betjäna kostnaderna för skulden. Ytterliga relevanta parametrar är amorteringstid och fasta eller rörliga räntor.
Amerikanska hushåll hade i 2009 en belåningsgrad mot BNP på 98 %, denna är i dag ca 80 %. Vidare använder ett genomsnittlig amerikanskt hushåll ca 4,65 % av sin nettoinkomst för att betjäna huslånen inklusive amorteringar. Detta är lägsta nivån uppmätt sedan 1980.
Ett kinesiskt hushåll är ca 36 % belånad mot BNP
Skuldsättningen hos spanska hushåll i relation till BNP var 83 % av BNP år 2009 och i dag är den 71 % av BNP.
Spaniens BNP år 2009 uppgick till ca 1 635 mrd usd och i dag är summerad BNP ca 1 400 mrd usd.
Skuld 2009 (1635 * 0,83) = 1 357 mrd usd Skuld 2015 (1400 * 0,71) = 994 mrd usd

Skulden har krympt 363 mrd usd senaste 5 åren. För att hushållens skulder ska nå tidigare nivå måste dagens skuld öka med ca 36 % (994*1,36)=1357
Samma fenomen gäller statens skulder och företagens skulder i relation till BNP.

google_ad_client = ”ca-pub-4108016601726900”;
google_ad_slot = ”2614181219”;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;