Av José Alcalá Caffarena Gonvel & Kamph, spanska advokater och skatterådgivare info@gonvelkamph.net · www.gonvelkamp

Erkännande av en utländsk dom regleras av internationell rätt.

Varför behöver utländska domar erkännas?

När en person erhållit en dom eller ett beslut från en svensk domstol, går beslutet inte alltid att verkställas automatiskt i Spanien utan först måste man inleda förfarande när domen erkänns som giltig i Spanien för att kunna verkställa den här.

Länder som är medlemmar i EU

När det gäller en dom eller beslut som meddelats i ett annat EU-land sker erkännandet av beslutet nästan automatiskt, eftersom det räcker att landet som utfärdat beslutet (Sverige) fyller i ett särskilt formulär. Beslutet måste sedan också översättas av en auktoriserad översättare med behörighet i det språk som är det officiella i landet där beslutet ska verkställas (Spanien).

Beslutet kan verkställas direkt i Spanien om det t.ex. gäller tillgångar som ska tas i beslag eller kvarstad.

Beroende på när förfarandet inletts i ursprungslandet (Sverige) tillämpas antigen Rådet förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 (kallad Bryssel I-förordningen), eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 (omarbetning, kallad Bryssel Ia-förordningen), om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

2012 års förordning tillämpas på rättsliga förfaranden om erkännande eller verkställighet av utländska avgöranden som inleds den 10 januari 2015 eller senare, medan Bryssel I-förordningen förblir tillämplig på alla processer som inletts före den 10 januari 2015.

Processen för erkännande av internationella domar i Spanien inleds genom att parten som har ett berättigat intresse lämnar in en stämningsansökan. I Spanien måste parterna i alla processer inför domstol företrädas av en s.k. procurador (ung. rättegångsombud) och även biträdas av en abogado (advokat). Du måste alltså ha två ombud. Procuradoren är den som generellt håller all kontakt med domstolen och lämnar in och erhåller handlingar osv.

Grundregeln är att erkännande- och verkställighetsanspråket ska lämnas in till förstainstansrätten (motsvarande tingsrätten) där svaranden har sin hemvist. Subsidiärt kommer den territoriella behörigheten att bestämmas av var verkställighet ska ske eller var domen eller beslutet ska få en verkan.

När det gäller beslut om bolagsrättsliga frågor är handelsdomstolarna behöriga att pröva frågan istället för förstainstansdomstolarna.

Inlämnad stämningsansökan med underlag kommer att granskas av Letrado de la Administración de Justicia, som kommer meddela beslut att frågan tas upp för prövning. Kopia sänds därefter till svaranden och ger denne möjlighet att motsätta sig ansökan om denne anser att den är felaktig.