Som svensk medborgare, tillämpas spansk lag på arvet efter dig om du är bosatt i Spanien och inte har bestämt att svensk lag ska gälla. I denna artikel ska vi titta på vad spansk rätt säger avseende laglotter och begränsningar av disponeringen av arvet i ett testamente.

För det första, finns det precis som i Sverige laglotter (legítimas) som innebär de rättigheter som bröst- arvingarna (herederos forzosos) ärver enligt lag och som inte går att testamentera bort.

I Spanien är bröstarvingarna följande:

  • Barnen, deras föräldrars släktingar i nedstigande led och släktingar i upp- stigande led.
  • I avsaknad av ovanstående, föräldrarna, deras barns släktingar i uppstigande led och släktingar i nedstigande led.
  • Änkan eller änklingen, på det sätt som föreskrivs i civilrättslagen.Kvarlåtenskapen delas in i tre delar:
  1. Tercio de legítima – laglott. Denna del ska fördelas mellan släktingar i nedstigande led (barn) i lika delar. Om någon av dessa avlidit, tillfaller den avlidnes del dennes respektive barn. Om det inte finns några barn, ärver mor- eller farföräldrar.
  2. Tercio de mejora – förbättringsandel. Denna del kan användas till förmån för någon av bröstarvingarna. Den kan testamenteras till barnen, men behöver inte vara i lika stora andelar, utan ett av barnen kan får en större del än de övriga. Om det inte finns något testamente, läggs denna del till laglotten och fördelas lika mellan alla barnen.
  3. Tercio de libre disposición – denna del kan fördelas fritt, det vill säga den kan testamenteras till vem man vill, alltså antigen till en bröstarvinge eller någon helt utan släktskap. På samma sätt som del nummer två, om inget finns testamente fördelas även denna tredjedel lika mellan bröstarvingarna.

Vilken laglott har jag rätt

1.Barn och släktingar i nedstigande led. När någon av föräldrarna avlider, motsvarar barnens laglotter två tredjedelar (del 1 och 2 enligt ovan).

2. Föräldrars laglott. Om ditt barn avlider och barnbarn saknas, utgörs föräldrars laglott hälften av kvarlåtenskapen med undantag om dottern/ sonen var gift, då är laglotten istället en tredjedel.

3. Makars laglott. Om make/maka avlider, och de inte var separerade, finns två alternativ. Om paret hade barn, motsvarar laglotten för efterlevande maken/makan nyttjanderätten till den tredjedel som motsvarar förbättringsandelen. Om de inte har barn, men föräldrarna lever, har den efterlevande maken/ makan nyttjanderätten till hälften av kvarlåtenskapen. Om varken barn eller föräldrar finns till den avlidne, ärver den efterlevande maken nyttjanderätten till två tredjedelar av kvarlåtenskapen.

Ana Rodriguez Clemente

GONVEL & KAMPH
spanska advokater och skatterådgivare info@gonvelkamph.net