Till den gruppen hör de större svenska företagen som vill etablera sig på den spanska marknaden av affärsmässiga skäl och även gruppen som gäller mindre ägarledda företag där skälet till flytten till Spanien snarare är grundat i att ägarna avser flytta till Spanien, än av affärsmässiga skäl för verksamheten.

Av advokat Jonas Nordgren. advokatnordgren.com

I de senare fallen brukar det röra sig om klienter, som har bestämt sig för att bosätta sig i Spanien, när de konstaterat att de trivs mycket bra i Spanien och inte behöver vara fysiskt på kontoret varje dag och att det går enkelt att hålla digitala möten. Dessutom finns det utmärkta flygförbindelser från Spanien till Sverige.

Ofta brukar det finnas en bolagsstrukutur med ett svenskt aktiebolag som moderbolag, som behöver ses över, när bolagets ägare bestämmer sig för en flytt till Spanien. Flytten från Sverige till Spanien är förknippad med många frågor, som ska lösas och många av dessa är av legal natur såsom skatterätt, familjerätt, arvsrätt, socialförsäkringsrätt och inte minst de bolagsrättsliga frågorna.

Annons

När ägarna till ett svenskt aktiebolag flyttar till Spanien behöver man se över koncern- strukturen i de svenska bolagen, ofta sker det som en konsekvens av skattemässiga hänsyn, men det finns också många praktiska frågor att ta hänsyn till.

För att flytta ägandet till Spanien och då särskilt i det svenskägda moderbolaget är enklast att, precis som den fysiska ägaren, nyttja den fria rörligheten inom EU och således flytta bolagets säte till Spanien.

Om ett aktiebolag skulle flytta sitt säte från Sverige till Spanien skulle aktiebolaget byta nationalitet och det svenska aktiebolaget skulle bli ett spanskt aktiebolag och registre- ras i spanskt bolagsregistret, i stället för i det svenska.

En sådan flytt är tillåten enligt den spanska bolagsrättsliga lagstiftningen men inte enligt den svenska lagstiftningen, enär svensk rätt inte tillåter utflytt av ett aktiebolag.

Det finns stöd i praxis från EU-domstolen att nationell lagstiftning som inte tillåter flytt av aktiebolag mellan medlemsstater skulle strida mot EU-rätten och svensk rätt skulle då stå i strid med den starkare EU-rätten. Mig veterligt har inte frågan ställts på sin spets och prövats av högsta instans i domstolarna i och med att en process för att klandra ett beslut gällande avslag att få flytta ut det svenska aktiebolaget från Sverige både kostar mycket pengar och tar lång tid.

Istället för att driva en kostsam och utdragen process i domstol brukar man i praktiken i lösa den uppkomna situationen genom att man i Spanien bildar ett nytt aktiebolag som i sin tur får köpa den svenska bolagsstrukturen av ägaren, eller av det svenska moderbolaget och på så vis uppnår man samma resultat, det vill säga ett spanskt moderbolag till den svenska bolagsstrukturen.

Att bilda ett spanskt aktiebolag är mindre komplicerat än man tror och det brukar ta en vecka eller två att ta fram underlagen som krävs för att kunna bilda bolaget inför notarius publicus. När bolaget väl är bildat tar det två till tre veckor att slutligt skriva in aktiebolaget i det lokala bolagsregistret i Spanien.

Vi biträder löpande klienter med rådgivning gällande koncernstrukturer och inte minst med att snabbt bilda spanska aktiebolag. När det spanska aktiebolaget bildas som ett led i en flytt från Sverige är det också viktigt att noggrant gå igenom de skattemässiga konsekvenserna av flytten och att koordinera detta i Sverige och i Spanien.