Denna artikel avser de åtgärder som går att vidta enligt spansk rätt vid uppkomst av dolda fel vid ett köp. Vilka krav du kan framställa är beroende av hur allvarligt felet är.

De åtgärder som anges nedan innebär samtliga att väcka talan inför spansk domstol.

Av José Alcalá
GONVEL & KAMPH
spanska advokater och skatterådgivare
info@gonvelkamph.net · www.gonvelkamph.net

1. Acción aliud pro alio

Vid leverans av en annan vara än den du köpt, och då varan sålunda inte kan uppfylla det syfte för vilket den förvärvades, står vi inför åtgärden aliud pro alio (”annan sak”).

Annons

Krav regleras i detta fall av artiklarna 1101 och 1124 i Código civil (civillagen). Köparen kan begära fullgörelse eller hävning av köpeavtalet, med ersättning för skadan.

Tidsfristen för att väcka talan om hävning av köpeavtalet för leverans av en annan sak ”aliud pro alio” är fem år (artikel 1964 i civillagen).

2. Acción de saneamiento por vicios ocultos

Talan om avhjälpande av dolda fel, regleras i artikel 1484 ff i civillagen.

Avser när föremålet för försäljningen har dolda fel som gör föremålet eller varan olämpligt för den användning som det är avsett för eller om minskar denna användning på ett sådant sätt att köparen, om han hade varit medveten om felen, inte skulle ha förvärvat varan eller skulle ha betalat ett lägre pris.

Ett av kraven för att väcka talan är att felet är dolt, dvs. att felen inte var synliga för köparen.

Om felet inte är synligt, men köparen är en fackman som på grund av sin yrkesmässiga verksamhet lätt borde ha känt till felets existens, kan inget krav framställas.

Ytterligare ett krav för att kunna väcka talan är att felet måste ha funnits före överlåtelsen, även om det visar sig senare.

När fel eller dolda fel i det sålda föremålet är väsentliga men inte så viktiga att man bör överväga att leverera ett annat föremål, det vill säga det handlar om försämring, fel, brister och förvanskningar av föremålet, som inte innebär ett väsentligt åsidosättande av leveransskyldigheten, har köparen följande möjligheter:

3. Acción redhibitoria

Denna åtgärd består i att begära hävning av avtalet med återbetalning av betalda kostnader och dessutom, om säljaren kände till de dolda bristerna eller felen och inte informerade köparen om dem, kan köparen begära skadestånd (artikel 1486 i civillagen)

4.- Acción quanti minoris

Denna åtgärd består i att begära en proportionell minskning av priset på varan, baserat på utlåtande från sakkunnig (artikel 1486 i civillagen).

Tidsfristen för att väcka talan är 6 månader (preskriptionstiden), räknat från leveransen av det sålda föremålet.

Skillnaden mellan ”aliud pro alio” och ”red- hibitoria” är svår i praktiken.

Utan att bortse från de svårigheter som uppstår i verkligheten när man skiljer mellan leverans av ett annat föremål (aliud pro alio) och fel i föremålet (redhibitoria), anser rättspraxis att leverans av ett annat föremål eller ”aliud pro alio” föreligger när fullgörelsen uteblir på grund av att föremålet är olämpligt och köparen följaktligen är missnöjd, vilket ger honom rätt att använda det skydd som föreskrivs i artiklarna 1.101 och 1.124 i civillagen (hävning av avtalet).

För att ett fel eller brist ska kunna klassificeras som ett dolt fel i den mening som avses i artikel 1484 i civillagen måste det anses vara allvarligt, eftersom det måste vara av en sådan omfattning att det skulle ha fått köparen att inte förvärva varan om han hade känt till det. Sålunda krävs en hög bevisning för att kunna för att vinna bifall med en talan om dolt fel.