Hej! Jag var på ett mycket trevligt föredrag mer er byrå häromveckan där ni gav mycket matnyttig information om lagar och regler. Jag vill minnas att ni också sa något om jävsregler som ni följer. Vad är det för regler och vad innebär de? Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar: Advokatfirman Göran Rise står under tillsyn av både Ilustre Colegio de Abogados de Málaga och Sveriges advokatsamfund.

Det svenska advokatsamfundet har ett i allra högsta grad levande regelverk som advokater är skyldiga att följa i sin verksamhet oavsett var den bedrivs, t.ex. i Spanien. Följs inte regelverket vidtar advokatsamfundets disciplinnämnd åtgärder såsom anmärkning, straffavgift eller i värsta fall uteslutning.

Utöver särskilda bokföringsregler skall alla advokater som är medlemmar av Sveriges advokatsamfund följa vad som kallas ”God advokatsed”.

Annons

God advokatsed är ett begrepp som styr hur en svensk advokat utövar yrket och är en samling rättigheter och skyldigheter för advokaten och dennes klient.

Den främsta skyldigheten för advokaten är att som en ”oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen”. För att klienten skall kunna lita på att advokaten verkligen är oberoende och att det endast är klientens intressen som tillvaratas finns det bland annat ett förbud mot att lämna provision till den som skickar klienter till advokaten och av störst betydelse är reglerna om ”jäv”.

Jäv, d.v.s. motstridiga intressen, anses föreligga i följande situationer (notera att exemplen inte är uttömmande). En svensk advokat anses bland annat vara jävig när advokaten biträder motparten i ett ärende som rör samma sak eller i en närliggande sak, när annan advokat på byrån biträder annan klient i ett ärende som rör samma sak, när advokaten, eller någon denne närstående, har intressen med anknytning till saken.

Det är därmed omöjligt för oss på advokatbyrån, i samband med en fuktskada i en fastighet där ansvaret för skadan ligger hos antingen Comunidaden och/eller en fastighetsägare, att representera både Comunidaden och den fastighetsägare anspråk riktas mot.

När jäv föreligger är en svensk advokat förhindrad att åta sig uppdraget. Skulle ett uppdrag antas och det senare visar sig att jäv föreligger är advokaten skyldig att omedelbart frånträda uppdraget och får endast uppbära betalning för det arbete som strikt sett varit klienten till gagn.

Syftet med reglerna är att Du som klient alltid skall veta att advokaten vid utförande av sitt uppdrag endast tar tillvara Dina intressen och att den information som Du lämnar om Din situation och person aldrig kommer att användas mot Dig.