Vi är ett svenskt par som varit gifta i 12 år och kommer nu att flytta till Spanien. I samband med att vi gifte oss upprättades ett äktenskapsförord som vi registrerade och nu är vår fråga om äktenskapsförordet är giltigt i Spanien? Av advokat Göran Rise
Svenska makar har möjlighet att genom äktenskapsförord förordna att den egendom som makarna äger eller kommer att förvärva skall vara giftorättsgods eller enskild egendom. Vilken karaktär egendomen makarna har får betydelse vid bodelning, som görs när äktenskapet upphör vid skilsmässa eller vid dödsfall. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods och därmed ingår i bodelning medan man genom äktenskapsförord kan bestämma att egendom skall vara enskild och då ingår den inte i bodelning.

För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs enligt svensk rätt att följande båda punkter är uppfyllda:
1. Äktenskapsförordet skall vara undertecknat av båda makarna.
2. Äktenskapsförordet skall vara registrerat hos Skatteverket (tidigare var det hos tingsrätten).

Äktenskapsförordet ni har upprättat är därför, enligt förutsättningarna ni har uppgett, giltigt.

Såväl svenska internationella regler som spanska internationella regler säger att ett äktenskapsförord som är upprättat i enlighet med tillämplig lag på makarnas förmögenhetsförhållanden vid tidpunkten för äktenskapsförordets upprättande är giltigt. Detta innebär att både Sverige och Spanien anser äktenskapsförordet formellt sett vara giltigt.

Frågan är vilka konsekvenser äktenskapsförordet får i och med flytten till Spanien.

När ni flyttar till Spanien säger svenska internationella regler att, efter att ni levt två år i Spanien, kommer ni att omfattas av spansk äktenskapsrättslig lagstiftning, om ni inte avtalar något annat.

Mitt råd till er är därför att ta kontakt med en advokatbyrå som är särskilt kunnig inom internationell privaträtt och har kunskap i både svensk och spansk rätt för att, med utgångspunkt i just ert äktenskapsförord, utreda konsekvenserna av detsamma.