Den 25 augusti presenterade INE reviderade siffror för nationalräkenskaper avseende andra kvartalet. Den preliminära prognosen på 0,7 % landade slutligen på 0,8 %. Tillväxten i ekonomin ångar på med en årstakt på starka 3,2 % för 2016. Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected]

Utvecklingen är mycket solid då den huvudsakliga drivkraften är en ohotad hushållskonsumtion. Detta betyder att tillväxten i stor utsträckning är solidariskt fördelat på 46,5 millioner invånare. Jämför vi med Irland blir kontrasten stor. Irländsk tillväxt drivs nästan uteslutande av direktinvesteringar med den följd att ca 18 % av värdeskapande lämnar landet varje år.

Den offentliga konsumtionen minskade och var ett negativt bidrag för tillväxten. Dock är detta mycket goda nyheter för budgetunderskottet. Det har de senaste åren blivit mindre, men trots en positiv utveckling nådde man inte målet för år 2015. En av förklaringarna är några större engångskostnader, där det nationella hepatitvaccinet var den största posten. För innevarande år är det färre inslag av sådana poster.
Exporten överraskade klart med en ökning på hela 4,5 %. Spanien har numera ett handelsöverskott jämfört med resten av världen. Förklaringen till en ökad export tros vara en lägre tillväxttakt hos Spaniens handelspartners och den gradvisa minskningen i spanska produktionskostnader. Ett resultat av arbetsmarknadsreformen 2012, där lönerna sänktes, har lett till att produktion i ökad grad läggs i Spanien.

Avståndet till produktionskostnader hos Spaniens grannländer som Frankrike, Italien och Tyskland har ökat markant de senaste 5 åren och trenden är ej vikande. Den reala effekten för hushållens köpkraft har dock inte minskat i samma utsträckning som lönerna, då konsumentpriserna i Spanien har fallit under flera år och kompenseras nu för detta.

Enligt Spanska Centralbankens bulletin för juni månad går bilproduktionen på högvarv. Produktionsvolymen har passerat nivån innan bubblan och ligger nu på ALL TIME HIGH. Internationella bilproducenter lägger i allt större grad produktion till Spanien och denna trend ökar i styrka. Företagens investeringar i produktionsutrustning hade en ökningstakt under andra kvartalet på nästan 3 %.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är helt i särklass. Om vi jämför med Eurozonens 19 länder utgör Spaniens ekonomi 10 % av den totala tårtan. De senaste 12 månaderna skapades totalt 1.326.000 nya jobb i valutaunionen. Av dessa var ca 541.000 i Spanien. Landet stod för 40,7 %​ av alla nya heltidsjobb inom EMU. Detta är mycket imponerande och gör vi samma övning för de senaste 24 månaderna blev drygt 36 % av nya jobb inom EMU, skapade i Spanien. Oavsett vad vi jämför med så spelar Spanien i en helt egen division.

Hushållens skuldsättning fortsätter att krympa och ligger nu i underkant av 65 % av BNP. Detta står i stark kontrast till hushållsskulder i Sverige som nu ligger på samma nivå som Spaniens då bubblan sprack. Skuldminskningen inom företagssektorn har varit formidabel sedan toppen. Rensar vi för intern belåning till dotterbolag ligger den totala kreditbördan på 84 % av BNP. I Sverige ligger samma siffra på lite drygt 110 % av BNP och snittet i valutaunionen är drygt 93 %.

Politisk stabilitet har inte funnits men trots frånvaron av en politisk relevant regim, ångar Spanien på. Den långsiktiga effekten av lägre produktionskostnader, lägre priser, lägre skulder kommer att vara mycket positiv. Inget verkar kunna bromsa utvecklingen då det ena föder det andra. Ökad efterfrågan ger flera jobb som igen ökar efterfrågan.

Till skillnad mot de skandinaviska länderna där den ökade aktiviteten nästan uteslutande drivs av krediter, är det imponerande att följa det som äger rum nu. En stor vakant volym av fastigheter gör det möjligt att få tak över huvudet och fortfarande ha resurser över till sparande, amortering, konsumtion, investeringar, utbildning och kompetens höjande övningar.

Trycket i den reala ekonomin kommer med hög sannolikhet att ta sig genom det politiska bruset och lyfta priset på lönsamhet i form av ökade aktiekurser. Den som har exponering mot spanska aktier får en kul resa de närmsta 3 åren.

När det gäller framtiden för Spaniens ekonomi är det mycket svårt att vara negativ. För egen del är glädjen över utvecklingen mycket stor och skulle jag göra en lista med exemplen på positiv utveckling skulle inte tidningen ha tillräckligt med utrymme.

Med detta överräcker jag en stor tårta till de Spanska hushållen.