Förbättringen av spansk ekonomi har under år 2016 överträffat de mest optimistiska prognoser. Spanska Centralbanken som traditionellt producerar defensiva förväntningar, har kvartalsvis tvingats justera upp tillväxtprognoserna. Det huvudsakliga skälet till felbedömningen är svårigheten att kvantifiera effekten av aggressiv amortering av skulder hos hushåll och företag. För ekonomer är detta ett relativt nytt samhällsfenomen att beakta. Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected]

Få ekonomier har i modern tid klarat av den skuldminskning som Spanien gjort de senaste åren. Anledningen är egentligen enkel om man tänker efter. I de fall man ökar skulden, krymper det framtida konsumtionsutrymmet då pengarna förbrukas i förtid. När skulden minskar ökar konsumtionsutrymmet med den effekt att hushållen kan köpa fler varor och tjänster vilket ökar efterfrågan på produktion.

Företagen måste öka produktionskapaciteten, flera jobb skapas, hushåll får inkomster och därmed ökar köpkraften som i sin tur bidrar till en ökad konsumtion och skatteinkomst. De senaste datan från nationalräkenskaperna indikerar att hushållsskulderna ligger på ca 66 % av BNP avseende tredje kvartalet 2016. För hela året räknar man med att hushållens skulderna har minskat med ca 5,5 % av BNP. Skuldminskningen ligger därmed över ökningen i inhemsk konsumtion. Detta har gett spanska hushåll ett finansiellt sparande på ca 130 % av BNP. Lägger man till fastighetstillgångar är hushållens nettoförmögenhet imponerande 535 % av landets BNP.

Institutionerna har felbedömt den stora ökningen i spansk export. Spanien absorberar i ökad grad produktionen för export då sänkta löner har gett lägre produktionskostnader. De senaste årens lönesänkningar borde ha lett till en urholkning av hushållens konsumtionsutrymme. Detta är dock inte fallet eftersom Spanien har haft deflation vilket har gett billigare varor och tjänster. Kostnaderna för krediter har minskat då räntorna gått ner och ett lågt oljepris har gett billigare energi. Reallöneminskningen har därför varit moderat.

Antalet nya heltidsjobb ökade med ca 530 000 för år 2016. Denna ökningstakt är nästan 4 gånger högre en i USA som anses haft en solid utveckling. Under perioden 2015-07-01 till 2016-06-30 stod Spanien för ca 43 % av jobbskapande inom Eurozonen. Detta är mycket imponerande då Spanien endast är 9,5 % av Europas ekonomi.

Även IMF som senaste åren vunnit samtliga tävlingar i att beskriva Spanien som ett krisland, har ändrat sin inställning. I den senaste rapporten från november 2016, beskriver IMF utvecklingen som imponerande. Antalet kloka råd begränsades till moderata skatteökningar, effektivare sjukvård och utbildning.

Vilka siffror kommer Spanien att producera det kommande året?
När det gäller tillväxtprognoser för 2017 så förväntar samtliga större institutioner ca 2,5 % i ökad BNP. Förväntningarna för 2016 var 2,5 % men facit kommer förmodligen att landa på ca 3,2 %. Om vi leker med tanken att konsensus på 2,5 % blir slutresultatet för 2017 betyder det en lägre real tillväxt. Studerar man prognoserna lite mer noggrant så förväntar konsensus en inflation på hela 1,5 % för 2017. Detta ger en nominell tillväxt på hela 4 %. Nominell tillväxt är relevant då man jämför skulder i % av nominell BNP.
Fortsätter hushållen att låna och amortera i samma takt kommer hushållens krediter minska med ca 3 % i volym. Lägger vi ihop tillväxt på 4 % och skuldminskning på 3 % blir slutresultatet hushållsskulder på blygsamma 59 % av BNP vid slutet av 2017. Mindre skulder betyder lägre kostnader för skulder och en ökning i konsumtionsutrymmet.

Ökningstakten för spansk export kommer förmodligen att fortsätta som ett resultat av löneökningar i konkurrerande export ekonomier. Vidare kommer amerikanska räntehöjningar ge en starkare dollar mot euron och därför ge exportfördelar till hela eurozonen.

Tillväxten på arbetsmarknaden förväntas fortsätta i samma takt och konsensus förväntar ca 500 000 nya heltidsjobb nästa år. Andelen temporära kontrakt var som högst 2007 med hela 29 %, i skrivande stund är denna siffra ca 22,3 % och ligger på ett historiskt genomsnitt. Följdfrågan blir om myten med temporära kontrakt överlever 2017?
För egen del förväntade jag en procentuell arbetslöshet på 18,9 % vid slutet av året 2016. Denna nivå passerades redan vid kvartal 3. Med beräkningen av 500 000 ny arbetstillfällen och samma trend avseende ökningen i personer, utbildning och befolkningsutveckling, då kommer den procentuella arbetslösheten att ligga på ca 14,7 % vid slutet av 2017. Förmodligen är BNP förväntningarna konservativa och slutresultatet överträffar även nästa år i spannet 0,5 till 0,7 %. För egen del förväntar jag 3,2 % i BNP tillväxt även nästa år.

Senaste årens lönsamhetspress mot spanska företag, som ett resultat av prissänkningar på varor och tjänster, kommer att försvinna. Deflation byts ut mot inflation vilket ger bättre marginaler och högre lönsamhet. Genom Centralbankens månads undersökningar som bygger på ca 17 % av alla medelstora och stora företag, ser vi redan en markant ändring i denna trend. Störst är lönsamhetsutvecklingen inom industriproduktionen.

När vi pratar om priset på lönsamhet i form av aktiekurser, kommer vi med hög sannolikhet att se en kraftig rekyl under kommande året. Störst uppsving finns nog inom bank och finans, då det nuvarande priset inte alls avspeglar vare sig utmaningar eller lönsamhetspotential.

Mycket kan skrivas och många har åsikter men ett är helt säkert. Den samhällsekonomiska resan blir spännande.