George Orwells roman ”1984” från 1949 har idag blivit mer än verklighet. Den 1 januari 2015 trädde det nya sparandedirektivet – European Savings Directive (EUSD) – i kraft. Direktivet är tillämpligt inom EU och betyder i realiteten, att information skall lämnas av bankinstitut när ränta utbetalats till en fysisk person i en annan medlemsstat. Sålunda kommer till exempel Luxemburg att lämna sådana besked avseende svenska medborgare, som uppburit ränta på ett konto i Luxemburg till skatteverket i hemvistlandet. Uppgifterna kommer att lämnas automatiskt inom EU.

Härtill finns ytterligare ett ”inkommande” direktiv, det s.k. handräckningsdirektivet – Directive on Administrative Corporations in the Field of Taxation (EUACT) – vilket innebär att till exempel Schweiz, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Cypern, Österrike och Monaco automatiskt kommer att lämna informationutbyte om alla typer av personliga inkomster, såsom lön, pension, hyresinkomster, ägande av fastigheter, räntor, utdelningar, försäljningsintäkter och kontoställningar vid årsskiftet från och med 2016.
Detta direktiv kommer att ersätta sparandedirektivet.

Man kan utgå ifrån, att EUACT kommer att omfatta ”allt” och ”alla”.

Jag vill särskilt framhålla, att EUACT innehåller särskilda uppgiftsskyldigheter rörande genomsyn av vissa bolag och andra rättssubjekt, såsom truster, handelsbolag och stiftelser m.m. Vem är t.ex. beneficial owner?

Annons

Genom bilaterala avtal inom OECD finns ytterligare informationsutbyte, som innehåller information mellan avtalade länder. Syftet med detta informationsutbyte är givetvis, att avtalsländerna skall kunna använda informationen för skattedebiteringar.

FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, är en amerikansk lag, som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten IRS.

Sverige har accepterat, att införa FATCA-reglerna från den 1 april 2015. Givetvis kommer svenska medborgares innehav av konton i USA att i motsvarande mån rapporteras till den svenska skattemyndigheten.
Därutöver kommer ännu mer information att successivt införas från 2017 genom Automatic Exchange of Information. Parollen är, att ”alla skall vara med”.

Det kan nämnas, att till detta direktiv har t.ex. redan Gibraltar, Luxemburg och Malta från och med 2017 anslutit sig samt från 2018 Andorra, Kina, Monaco, Qatar, Singapore, Schweiz, och Förenade Arabemiraten. Länder såsom Iran, Irak, Syrien, Jemen och Panamá synes ännu icke bestämt sig för att gå med i detta informationsutbyte!

Vad gäller då för advokaters klientmedelskonton?
Sparandedirektivet/handräckningsdirektivet innebär inte en skyldighet för en advokat, att automatiskt lämna uppgifter om sina klientmedel. Dessa omfattas av sekretessbestämmelserna för advokater.
Ett färskt exempel är, att FATCA-avtalet, som ovan angetts, inte medför att bankerna kan lämna uppgifter om advokaternas klientmedelskonton. Dessa konton är sålunda undantagna från uppgiftsskyldighet.

Vad skall man i nuläget göra?
Mitt råd är, att snarast möjligt gå igenom alla tillgångar och utbetalningar i banksystemet med sin rådgivande bank.
SEB i Luxemburg t.ex., har specialister med kunskaper om mottot ”alla skall vara med”.
Advokater och revisorer, som är insatta i denna problematik, bör också kunna ge relevant rådgivning.
Slutsats av rubriken blir sålunda, att det ”blir ännu värre”!

Nueva Andalucía den 5 februari 2015
Göran Rise