Risken när man skriver om detta tema är, att om man blir för detaljerad kan texten bli svårläst, men jag gör ett ödmjukt försök. Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: ruben@hagakapital.se

Efter att bubblan sprack i 2007 och världen hamnade i lågkonjunktur, har de flesta ekonomier kämpat med hög skuldsättning, hög arbetslöshet och dålig lönsamhet hos företag. Utvecklingen vände i Spanien år 2012 och sedan dess har landet passerat sitt tidigare ”All Time HIgh” i BNP. Skulder hos hushåll och företag har minskat radikalt och jobbskapandet är mycket imponerande. Även offentliga finanser har förbättrats, offentlig skuldsättning passerade toppen förra sommaren och i relation till BNP minskar skulden gradvis. Budgetunderskottet har gått ned från -11 % till ca -4 % för året 2016.

Frågan många har ställt sig är när kommer förbättringen i realekonomin att materialisera sig i högre lönsamhet hos företagen. I spåren av kvantitativa lättnader i USA och en billigare USD med påföljande billig import från USA, blev europeiska konkurrenter tvingade att sänka priserna. Importen av deflation (prissänkningar) slog hårt mot företagens marginaler. Detta tillsammans med lägre försäljningsvolymer, lägre finansiella inkomster och stora nedskrivningar minskade lönsamheten.

Om man vill mäta lönsamhetsutvecklingen hos spanska företag finns det i princip 3 vägar att gå.

1. Man kan observera nyckeltalen för stora börsnoterade bolag. Bristen i denna metod är i första hand att dessa internationella drakar i stor utsträckning påverkas av omvärlden och begränsat avspeglar verksamhet i Spanien.

2. Alternativt kan man studera inlämnade årsredovisningar på en aggregerad nivå. Dessa sammanställningar publiceras av Spanska Centralbanken (Central Balance Sheet Office). I dessa sammanställningar kan man studera förändringar i nyckeltalen mycket detaljerat. Problemet är förstås en lång eftersläpning av data vilket betyder att vi i skrivande stund kan titta på utvecklingen år 2015.

3. Den tredje möjligheten är att följa den kvartalsvisa undersökningen som centralbanken genom sin underavdelning Central Balance Sheet Office publicerar (CBQ). Här samlar man kvartalsvis in data från 914 företag under 2016. Värdeskapandet från dessa företag utgjorde 13,3 % av det totala värdeskapandet under 2016. Huvuddelen i urvalet är stora bolag.

Jag väljer att fokusera på den kvartalsvisa undersökningen som publiceras (CBQ) då man får tidsrelevanta siffror samt att den fångar utvecklingen hos icke börsnoterade företag. Senaste rapporten publicerades 22 mars 2017 och där presenterades siffrorna för 2016.

Det finns mycket man kan välja att fokusera på, när man läser dessa rapporter men jag har valt följande 3 begrepp.
• Gross Value Added At Factor Cost (GVA) detta definieras som slutvärdet av produktionen minus produktionskostnader
• Ordinary Net Profit (ONP) detta definieras som GVA minus personalkostnader, plus finansiella inkomster, minus finansiella kostnader och avskrivningar.
• Net Profit vilket förenklat är den vinst man har kvar när bolagsskatt är betald. Detta tal uttrycks ofta i procent av det totala värdet (GVA)

Lönsamhetsutvecklingen har helt ändrat trend och riktning för spanska bolag. Denna data går oftast under den mediala radarn och förklaringen är förmodligen att ingen orkar gräva i dessa siffror då det är en tidsödande övning.

ONP ökade med hela 23,8 % under året 2016 och året innan var ökningen i ONP 18,4%.
Net Profit ökade från 11,3 % till 32,2 % vilket är nästan tre gånger utvecklingen året 2015

I princip samtliga parametrar bidrog till denna extrema lönsamhetsökning. I första hand ökade volymen av produktion med 4,1 %. Inom tjänstesektorn var ökningen 8,6 %. Vidare observerade man prisökningar vilket gav högre marginaler. Finansiella inkomster som har varit en minuspost senaste åren, ökade förra året med hela 16 % och utdelningar från aktieinnehav steg med hela 28,3 %. Finansiella kostnader fortsatte att krympa och minskade med -9,4 %. Skuldsättningen hos spanska bolag har minskat radikalt de senaste åren och detta ihop med lägre ränta drog ned finansiella kostnader.

Nedskrivningar av tillgångar som förra året var massiva för några stora bolag, har vänt och gått åt andra hållet. Denna post steg med 29,5 %.

I urvalet av 914 bolag var det ett tydligt skifte, där företag som rapporterade om förluster minskade kraftigt. Företag som rapporterade om ökade vinster samt bättre lönsamhet ökade överraskande mycket.

Bättre lönsamhet hos företagen bekräftas av PMI data avseende eurozonen. Tillväxten av nya arbetstillfällen, hög orderingång, kapacitets press hos företag och prisökningar (ökade marginaler) är tydlig. Vi måste gå ca 10 år tillbaka i tiden för att hitta liknande observationer.

Denna lönsamhetsutveckling kommer även hitta vägen till stora börsnoterade bolag. I början av en cykel är det normalt att lönsamhet först observeras hos mindre företag. Jag skulle inte bli överraskad av en lönsamhetstillväxt som är snabbare än prisutvecklingen på aktier med påföljande lägre P/E tal.

Sammantaget är min uppfattning att vi globalt är på väg ut ur en lågkonjunktur där länder har kommit olika långt i denna fas. Vi kan nog förvänta oss en normalisering av räntor i USA samt en starkare USD vilket kommer ge export fördelar till Europa.

Mitt stalltips är ett rejält lättnadsrally i sydeuropeiska aktier efter valet i Frankrike 7 Maj.