Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Skatt & Juridik: Plusvalía

Svenska Magasinet i Spanien

Skatt & Juridik: Plusvalía

2021-12-10

Skatten, Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, normalt kallad Plusvalia Municipal, är en kommunal värdestegringsskatt som betalas vid överlåtelse (försäljning eller arv/ gåva) av en fast egendom. Tribunal Constitucional, författningsdomstolen, förklarade i dom den 26 oktober 2021 att beräkningsgrunderna för skatten är ogiltiga och författningsvidriga. Detta medförde att skattesituationen hamnade i en limbo och kommunerna kunde därmed inte kräva in någon skatt vid en fastighetsöverlåtelse.


Skicka till en vän

Av skattejurist Elena Arévalo
[email protected]
www.gonvelkamph.net +34 951 518 573

Men det rättsliga vakuumet varade inte längre. En ny statlig lag, Real Decreto Ley 26/2021 trädde i kraft den 10 november. Denna fastställer två alternativ för att beräkna beloppet som skatten ska baseras på:

en objektiv formel. Taxeringsvärdet multipliceras med ett par koefficienter som ska godkännas varje år i funktion med fastighetsmarknaden och

en faktisk formel. För att beräkna basbeloppet utgås ifrån skillnaden i försäljningspris och ingångsvärde, utan att man har rätt att dra av kostnader eller skatter som belastade köpet eller försäljningen. Om skattebetalaren kan visa att den verkliga värdeökningen är lägre än det värde som beräknas fram genom den objektiva uppskattningen, kan man tillämpa den faktiska beräkningsgrunden.

Skattebetalaren har alltså möjlighet att välja det alternativ av de två som är mest fördelaktigt.

En annan nyhet som införts genom den nya lagen är att även överlåtelser där ägaren ägt fastigheten mindre än ett år ska beskattas. I tidigare lagstiftning utgick ingen skatt om du ägt fastigheten mindre än ett år innan försäljningen sker. Denna ändring i bestämmelserna beror att lagstiftaren numera utgår ifrån att säljaren hade spekulation som avsikt när överlåtelse av fastigheten sker inom mindre än ett år från köpet.

Men, vad händer med de överlåtelser som skett mellan publiceringen av domen den 26 oktober och till dess den nya lagen trädde i kraft den 10 november? Svaret är tydligt, om det inte finns någon tillämplig lag, kan kommunerna inte kräva in någon skatt.

Den nya lagen som nu trätt i kraft har beslutats av regeringen och är sålunda en statlig reglering. Kommunerna har nu 6 månader på sig att anpassa sina kommunala förordningar avseende Plusvalia-skatten så att de är förenliga med den nya lagen. Kommunerna har rätt att, inom vissa gränser, bestämma de koefficienter som ska gälla för beräkningen av skatten i deras kommun.

Sålunda, är situation i dagsläget följande:

Avseende de plusvalia-skatter som uppkommit innan domen meddelades den 26 oktober 2021 och som har överklagats före det datumet, d.v.s. de hade inte vunnit laga kraft den 26 oktober, ska tillämpas vad domen meddelatPlusvalia-skatter som uppkommit innan domen meddelades men som inte hade överklagats, påverkas inte av domen, d.v.s. tidigare lagstiftning gäller.

På de plusvalia-skatter som uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft, d.v.s. från och med den 10 november 2021, ska tillämpas den nya lagen och de två olika alternativa formlerna för beräkning av skatten.

Sammanfattningsvis, domen medför att tidigare beräkningsgrunder är ogiltiga och att den nya lagstiftning som trätt i kraft ska gälla framåt i tiden, dock gäller inte den nya lagen retroaktivt, vilken förmodligen kommer medföra mycket diskussioner framöver.

 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255