Av Elena Arévalo León

Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare

Den 20 september 2022 publicerades en ny lag i Andalusien, Decreto-ley 7/2022, som bland annat innehåller ändringar av förmögenhetsskatten och inkomstskatten. De nya reglerna gäller från den 21 september. 

Både förmögenhetsskatten och inkomstskatten är statliga skatter, men varje autonom region har rätt att till viss del bestämma om regionala skattelättnader och liknande. 

Vad gäller förmögenhetsskatten, Impuesto sobre el Patrimonio, är det en direkt och personlig skatt och tillämpas individuellt på fysiska personers privata förmögenhet beräknat på egendomens värde. Skatten gäller både för residenta som icke-residenta med tillgångar i Spanien. Varje autonom region har rätt att fastställa vilka fribelopp som gäller samt avdrag eller rabatter. I Andalusien har fribeloppet tidigare varit 700.000 € per skattebetalare, vilket innebar att de som hade tillgångar som översteg fribeloppet var skyldiga att betala förmögenhetsskatt årligen. Ändringen som sker nu är att i Andalusien tillämpas hädanefter en ”rabatt” på 100 % på det skattebelopp som framgår vid uträkning av skatten, d.v.s. ingen skatt behöver betalas. 

Det nya dekretet inkluderar även en sänkning av inkomstskatten, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas för dem som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Inkomstskatten i Spanien är progressiv och beräknas delvis enligt en statlig skala och delvis enligt regionala regler. Ändringen avser den regionala skalan och vad som görs är att de tre första inkomstskikten höjs, vilket gynnar skattebetalare som är bosatta i Andalusien och i synnerhet ”de människor som drabbats hårdast till följd av krisen som härrör från hög inflation”, som det ordagrant anges i dekretet. Ändringen som görs innebär i praktiken, att skattesatsen på deklarerad inkomst sänks, vad gäller den andalusiska beräkningen. Därutöver ökas också möjligheterna för avdrag för försörjningsbörda, t.ex. för barn, sjuka föräldrar och liknande. Ändringar kommer att vara fullt tillämpliga i nästa inkomstdeklaration avseende år 2022, som ska lämnas in under månaderna april till juni 2023.

Avsikten med åtgärderna är att öka inkomsten som skattebetalaren får behålla, med tanke på ökade kostnader för bland annat inflationen, ökade elpriser m.m. Den andalusiska regeringen hoppas också att det ska medföra att allt fler personer bosätter sig i Andalusien eller investerar här, då skattetrycket sjunker. Som det anges i dekretet: ”att sätta som mål att attrahera fler talanger med investeringsförmåga till Andalusien och därigenom främja andalusisk ekonomisk aktivitet och skapande av arbetstillfällen”.

Om vi tar två praktiskt exempel. En fysisk person, icke resident, äger i Andalusien en fastighet på ett värde av 1,2 miljoner euro. Personen fick tidigare betala en förmögenhetsskatt på ca 1.800 euro/år, men med den nya skattelättnaden är skatten 0. Och om vi stället har en person som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien med en förmögenhet på ett värde av 1,3 miljoner euro, var skatten tidigare 2.300 euro/år och personen sparar hädanefter in hela skattebeloppet.